Privacy en GDPR

Privacy en GDPR

Privacy en GDPR Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Als cliënt van Thuisverpleging Coenen geef je persoonsgegevens aan onze organisatie. Deze persoonsgegevens zijn gegevens over jou als persoon. Bepaalde informatie is al een persoonsgegeven zodra men jou aan de hand van deze informatie direct of indirect kan identificeren (bv. het rijksregisternummer). Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens gaat dus over alles wat men met een persoonsgegeven doet (bv. openen van elektronisch patiëntendossier, gegevens toevoegen, aanpassen, opvragen of verwijderen, …). Thuisverpleging Coenen hecht een groot belang aan de bescherming van jouw privacy. In overeenstemming met de ‘Europese Algemene Verordering Gegevensverwerking’ of ‘GDPR’), geven wij je in deze verklaring graag de nodige uitleg over hoe wij de strenge verplichtingen uit deze wetgeving naleven en hoe Thuisverpleging Coenen jouw persoonsgegevens verwerkt.

Specifiek verstaan we onder ‘Thuisverpleging Coenen’ de volgende onderneming:

Thuisverpleging Coenen

Oude Mechelsebaan 489

3201 Langdorp

Ondernemingsnummer: 0 479 34 45 69


Cliëntenbeheer

In de eerste plaats verzamelt en verwerkt Thuisverpleging Coenen jouw persoonsgegevens in uitvoering van de dienstverlening door Thuisverpleging Coenen. Er wordt van elke zorgvrager een elektronisch dossier aangelegd. In dit dossier worden de persoonsgegevens en observaties bijgehouden. Deze gegevens kunnen opgevraagd, gewijzigd, verwijderd worden door alle betrokken verpleegkundigen. Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

- de gegevens die we van patiënten verzamelen om kwaliteitsvolle zorg

- en dienstverlening aan te bieden.

- alleen de gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening mogelijk maken worden bewaard.

- Jouw persoonsgegevens worden nauwkeurig en correct verwerkt - We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan nodig moeten bewaren.

- Thuisverpleging Coenen neemt de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging. De juridische basis is de contractuele noodzaak (d.w.z. Thuisverpleging Coenen moet deze gegevens verwerken om dienstverlening te kunnen uitvoeren), net zoals de wettelijke verplichting van Thuisverpleging Coenen om bepaalde persoonsgegevens vanuit het wettelijk kader te verwerken. De verstrekking van de betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Als de gevraagde persoonsgegevens niet aan Thuisverpleging Coenen kunnen worden bezorgd, kan Thuisverpleging Coenen de dienstverlenening niet uitvoeren. Thuisverpleging Coenen zal onder meer gezondheidsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening (zorgverstrekking). Deze gezondheidsgegevens worden soms verkegen van andere zorgverleners in de context van de zorgverstrekking. Thuisverpleging Coenen zal ook beperkte informatie over naaste familie en mantelzorgers verwerken, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgverstrekking. (bv. contactgegevens van familieleden of mantelzorger voor contactname in noodgevallen).


Bewaartermijnen

Met uitzondering van de wettelijke bewaarplicht voor een langere termijn, bewaart Thuisverpleging Coenen de persoonsgegevens maximum 5 jaar na het einde van het laatste verzorging.


Omschrijving van de ontvangers

Thuisverpleging Coenen hecht een groot belang aan het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens. Thuisverpleging Coenen verwerkt enkel persoonsgegevens voor doeleinden die hierboven vermeld zijn. Thuisverpleging Coenen deelt enkel persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers: openbare overheden, verwerkers, d.w.z. dienstverleners die de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Thuisverpleging Coenen verwerken (verpleegkundigen die voor Thuisverpleging Coenen werken, IT-leveranciers die Thuisverpleging Coenen helpen om de persoonsgegevens te bewaren en technisch te beveiligen), andere zorg- en hulpverleners voor zover nodig inzake de zorgverstrekking of hulpverlening “met respect voor het beroepsgeheim”.


De veiligheid van jouw persoonsgegevens

Thuisverpleging Coenen neemt beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te verwerken door het opvolgen van diverse veiligheidsprocedures. Als jouw persoonsgegevens toch in handen vallen van derden die geen toegang zouden mogen hebben, zal Thuisverpleging Coenen de nodige maatregelen nemen zoals voorzien in GDPR. De GDPR voorziet dat bepaalde organisaties een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ moeten aanstellen. Deze persoon ziet toe op de naleving van het privacybeleid in de organisatie. Thuisverpleging Coenen zal vanaf mei 2018 een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ aanstellen.


Rechten van de cliënt met betrekking tot de verwerking

van zijn persoonsgegevens

Als patiënt kan je je altijd kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens. In de gevallen waar dit wettelijk is toegelaten kan de zorgvrager ook een wissing of beperking van de verwerking eisen. Verder kan je als patiënt in (wettelijk) bepaalde gevallen ook de gegevensoverdracht vragen van de persoonsgegevens die je aan Thuisverpleging Coenen hebt verstrekt. Thusverpleging Coenen verbindt zich ertoe je deze persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm mee te delen, zoals bepaalde gegevens in de GDPR. Dit geeft je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als je dit wenst.


Recht op inzage, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op inzage van je persoonsgegevens. Thuisverpleging Coenen engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbetert worden. In bepaalde (wettelijke voorziene) gevallen kan je vragen om bepaalde gegevens te verwijderen. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit Je hebt als patiënt recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommisse, ook de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’ genoemd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).


Contactgegevens voor de functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris van gegevensbescherming zal bereikbaar zijn als volgt:

- telefonisch via 0479/34 45 69

- E-mail: thuisverpleging.coenen@telenet.be